Personaje de Shikamaru

Member
Member

Humano
Médico
Haki.

Básico.

Medio.

Avanzado.

Kenbunshoku
--

Busoushoku
---

Haōshoku
---